ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียด
1 หอพักหญิงพรมวัง 2 08-8561-3990, 08-9710-7596 รายละเอียด
2 หอพักภูขวัญ 08-3417-9129, 08-3347-7358 รายละเอียด
3 หอพักหญิง P&N 08-3355-4400, 08-7643-8418 รายละเอียด
4 หอพักชมดาว 2 08-6220-0565, 08-9940-8551 รายละเอียด
5 หอพักอุมาพร 088-509-4839,042-171-015 รายละเอียด
6 ชวนพิศ 061-0570970 042-712928 รายละเอียด
7 หอพักชายภัทรภร 2 0-4272-4264 รายละเอียด
8 หอพักวรัทพร 08-1977-8190 รายละเอียด
9 หอพักวรจักร 08-3737-9586, 08-1260-7495 รายละเอียด
10 หอพักธนาธิป 1 08-1739-3133,08-1261-0207,0-4273-3850 รายละเอียด
11 หอพักสุมาลี 08-1095-6513 รายละเอียด
12 หอพักนวลจันทร์อนุสรณ์ 08-1872-1599, 08-1717-5899 รายละเอียด
13 หอพักหญิงธัญพร 0-4272-4045, 08-9844-7520 รายละเอียด
14 หอพักชายทรัพย์ทวี 08-9569-8458, 08-9569-8459 รายละเอียด
15 หอพักบ้านมะลิวรรณ์ 08-1262-0475, 08-6218-8461 รายละเอียด
16 หอพักรักษาพล 08-5608-4724, 08-9844-2890 รายละเอียด
17 หอพักปภาวรินทร์ 08-9942-1557 รายละเอียด
18 หอพักวาลินี 08-6230-3097 รายละเอียด
19 หอพักกรชนก 08-8549-5197, 08-9844-4533, 08-1947-6093 รายละเอียด
20 หอพักเรือนร่มขวัญ 08-5642-8740, 08-5693-0820 รายละเอียด
21 หอพัก PN HOME 090-030-8853 รายละเอียด
22 หอพักบ้านพุธิตา 08-9422-3536, 08-6781-7805 รายละเอียด
23 หอพักหญิงระเบียงน้ำ 08-6864-4710 รายละเอียด
24 N.S.P. home 08-9577-9995, 08-7861-0007 รายละเอียด
25 หอพักแสงจันทร์เพ็ญ 08-9891-8056 รายละเอียด
26 หอพักหญิงวชิราพร 08-1872-0171 รายละเอียด
27 หอพักบ้านเพ็ญศิริ 08-6895-2983, 08-6880-1945 รายละเอียด
28 ญาตา การ์เดนเพลซ (Yata Garden Place) 09-6816-1667, 08-9428-3208 รายละเอียด
29 หอพักหญิงผ่องใส 08-3787-7773 รายละเอียด
30 หอพักหญิงอยู่เจริญ 08-9714-4099 รายละเอียด
31 หอพักมยุเรศ 086-3844203 รายละเอียด
32 หอพักบ้านสายฝน 08-6240-3953, 042-712270 รายละเอียด
33 หอพักธนิสร 08-3347-7358 รายละเอียด
34 หอพักหญิงต้นอ้อ 08-7951-9383, 08-3328-2453 , 08-1997-2434 รายละเอียด
35 หอพักหญิงศุภวาสน์ 08-6232-0213,042-743475 รายละเอียด
36 หอพักบ้านเพชรตะวัน 08-3725-8032 รายละเอียด
37 หอพักสายัณห์ 0-4274-3518, 08-5855-0468 รายละเอียด
38 หอพักปรินดา 08-6229-2398 รายละเอียด
39 หอพักปิยะวัฒน์ 08-1897-5771 รายละเอียด
40 หอพักบ้านเคียงดาว 08-6998-5558 รายละเอียด
41 หอพัก มาริน 0-4274-3624 รายละเอียด
42 หอพักบ้านวรชัย 08-4512-2640, 08-9504-3042 รายละเอียด
43 หอพักบุษยา 08-1184-7100 รายละเอียด
44 หอพักปริญสิริ 08-1261-0676, 0-4275-1049 รายละเอียด
45 หอพักธารน้ำใจ 08-7232-1313 รายละเอียด
46 หอพักหญิงอมรรัตน์ 08-6229-3461 รายละเอียด
47 หอพักวรนันท์ 08-3347-7358 รายละเอียด
48 กุสุมา 042711112 รายละเอียด
49 หอพักบ้านแก้วเสถียร 093-538-3690 รายละเอียด
50 หอพักหญิงปริญญา 08-6234-6535 รายละเอียด
51 หอพักหญิงกัญญ์วรา 08-33587557, 08-7236-8374, 08-3661-8308 รายละเอียด
52 หอพักโรงเรียนเทคนิคภูพานบริหารธุรกิจ 08-1965-1774 รายละเอียด
53 หอพักภานุมาศเพลซ 08-1873-0402 รายละเอียด
54 หอพักหญิง บ้านภิรมย์ทรัพย์ 08-9577-0633 รายละเอียด
55 หอพักหญิงสุขาวดี 0-4272-4165,08-7860-4608,08-6234-0974 รายละเอียด
56 หอพักหญิงพรแอนด์แพรว 08-6233-7448 รายละเอียด
57 หอพักหญิงชนิตา 08-3141-6847, 08-1708-4517, 0-4274-3115 รายละเอียด
58 หอพักเศรษศิริ 09-0465-6194 รายละเอียด
59 หอพักโชคดี 08-1237-0123 รายละเอียด
60 บ้านพักมีสุข 095-6587901 รายละเอียด
61 หอพักกนกวรรณ/ชรายุทธ 08-1117-7326 รายละเอียด
62 หอพักธนาธิป 2 08-1739-3133,08-1261-0207,0-4273-3850 รายละเอียด
63 หอพักหนึ่งนภา 0-4274-4070, 08-3454-9534 รายละเอียด
64 หอพักชัยมุงคุณบ้านสวน 08-4953-3894 รายละเอียด
65 หอพักหญิงใบบัว 08-7233-4754 รายละเอียด
66 หอพักหญิงบุญประกอบ 08-1060-4217, 08-2106-9709 รายละเอียด
67 หอพักแสนสุข 08-9519-7763, 08-1254-7638 รายละเอียด
68 หอพักชายแก้วบุตรดี 0-4274-3022, 08-9577-9387 รายละเอียด
69 หอพักโอปอ สกลนคร 08-8333-6631 รายละเอียด
70 หอพัก P.B.A. 08-7858-6781 รายละเอียด
71 หอพักสิมิลัน 08-1261-1351 รายละเอียด
72 หอพักลักขณานุกูล 08-5744-4342 รายละเอียด
73 หอพักชนิตา 2 08-3141-6847 รายละเอียด
74 หอพัก VTB 08-5745-5659, 08-6714-4000 รายละเอียด
75 หอพักพาร์ควิลล์ 0-4273-1252, 08-1320-6188, 08-6238-6999 รายละเอียด
76 หอพักหญิงใบบัว 0872334754 รายละเอียด
77 หอพักหญิงหทัยรัตน์ 09-30954661, 08-95746828 รายละเอียด
78 หอพักสุภาพร 0-4274-3696, 08-1601-9464 รายละเอียด
79 หอพักบัวเรียน 08-1872-2802, 0-4272-4200 รายละเอียด
80 หอพักขวัญหทัย 08-9840-9910, 0-4272-4250, 08-2104-4300 รายละเอียด
81 บ้านพักวุฒิ-สุดา 089-7118610 รายละเอียด