ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน รายละเอียด
1 บ้านพักมีสุข 095-6587901 คุณกนกวรรณ รายละเอียด
2 หอพักบ้านพุธิตา 08-9422-3536, 08-6781-7805 คุณอ้อ, คุณวุฒิ รายละเอียด
3 หอพักอุมาพร 088-509-4839,042-171-015 คุณอุมาพร, นายสมเกียรติ เวียนมานะ รายละเอียด
4 ญาตา การ์เดนเพลซ (Yata Garden Place) 09-6816-1667, 08-9428-3208 อ.ญาตาวี รายละเอียด
5 หอพัก PN HOME 090-030-8853 คุณ นะ รายละเอียด
6 หอพักบ้านแก้วเสถียร 093-538-3690 คุณ นิดชา รายละเอียด
7 ชวนพิศ 061-0570970 042-712928 คุณสุภาวดี รายละเอียด
8 หอพัก มาริน 0-4274-3624 นางทองสูน จันใด รายละเอียด
9 หอพักหญิงศุภวาสน์ 08-6232-0213,042-743475 คุณวาสนา บุญทา รายละเอียด
10 หอพักหญิงใบบัว 0872334754 นางอรณิชชา นามขันธ์ รายละเอียด
11 หอพักหญิงหทัยรัตน์ 09-30954661, 08-95746828 นางสาวหทัยรัตน์ เรทนู, คุณอาร์ต รายละเอียด
12 หอพักหญิงสุขาวดี 0-4272-4165,08-7860-4608,08-6234-0974 คุณชมัยพร ต้นงาม รายละเอียด
13 หอพักหญิงปริญญา 08-6234-6535 คุณเกวลี สุวรรณรงค์ รายละเอียด
14 หอพัก VTB 08-5745-5659, 08-6714-4000 คุณวิรัตน์ รายละเอียด
15 หอพักโรงเรียนเทคนิคภูพานบริหารธุรกิจ 08-1965-1774 คุณแอนนา เจริญรุ่งสกล รายละเอียด
16 หอพักมยุเรศ 0-4272-4142, 08-1988-5486, 08-6384-4203 คุณธนัชพร, คุณอัสสรา รายละเอียด
17 หอพักชนิตา 2 08-3141-6847 คุณจินดา เผือดผุด รายละเอียด
18 หอพักบ้านมะลิวรรณ์ 08-1262-0475, 08-6218-8461 คุณมะลิวรรณ์ วงษ์ประชุม รายละเอียด
19 หอพักวาลินี 08-6230-3097 คุณวาลินี รายละเอียด
20 หอพักภูขวัญ 08-3417-9129, 08-3347-7358 นายภูวนันท์ สุวรรณไตรย์ รายละเอียด
21 หอพัก P.B.A. 08-7858-6781 คุณไตรรงค์ รายละเอียด
22 หอพักบ้านวรชัย 08-4512-2640, 08-9504-3042 คุณเต้, คุณบุ๋ม รายละเอียด
23 หอพักธนิสร 08-3347-7358 คุณศิวกร สุวรรณไตรย์ รายละเอียด
24 หอพักสุมาลี 08-1095-6513 คุณสุมาลี รายละเอียด
25 หอพักสุภาพร 0-4274-3696, 08-1601-9464 คุณสุภาพร รายละเอียด
26 หอพักหญิงธัญพร 0-4272-4045, 08-9844-7520 คุณธัญพร จันทร์ทองศรี รายละเอียด
27 หอพักพาร์ควิลล์ 0-4273-1252, 08-1320-6188, 08-6238-6999 เจ้าหน้าที่, คุณธาริกา รายละเอียด
28 หอพักหญิงอยู่เจริญ 08-9714-4099 คุณจอมศรี รายละเอียด
29 หอพักปรินดา 08-6229-2398 คุณปรินดา ศรีระวงศ์ รายละเอียด
30 หอพักโอปอ สกลนคร 08-8333-6631 คุณวรรณกานต์ รายละเอียด
31 หอพักบุษยา 08-1184-7100 คุณบุษยา รายละเอียด
32 หอพักบัวเรียน 08-1872-2802, 0-4272-4200 คุณพัฒนา ประสารศรี รายละเอียด
33 หอพักธารน้ำใจ 08-7232-1313 คุณอมรรัตน์ ครุธคำ รายละเอียด
34 หอพักชมดาว 2 08-6220-0565, 08-9940-8551 คุณภพ รายละเอียด
35 หอพักหญิงพรแอนด์แพรว 08-6233-7448 คุณยุพิน คนชุม รายละเอียด
36 หอพักหญิงพรมวัง 2 08-8561-3990, 08-9710-7596 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
37 หอพักหญิง P&N 08-3355-4400, 08-7643-8418 คุณแป๋ว รายละเอียด
38 หอพักหญิง บ้านภิรมย์ทรัพย์ 08-9577-0633 นายภิรมย์ จรศรชัย รายละเอียด
39 N.S.P. home 08-9577-9995, 08-7861-0007 คุณณิภาพร , การ์ตูน รายละเอียด
40 หอพักวรนันท์ 08-3347-7358 คุณทิพพาพร สุวรรณไตรย์ รายละเอียด
41 หอพักวรจักร 08-3737-9586, 08-1260-7495 คุณวรวุฒิ สีการัง คุณสะอาด สีการัง รายละเอียด
42 หอพักแสนสุข 08-9519-7763, 08-1254-7638 คุณรัฐพล รายละเอียด
43 หอพักหญิงบุญประกอบ 08-1060-4217, 08-2106-9709 คุณอนุศร พรหมคำบุตร รายละเอียด
44 หอพักหญิงระเบียงน้ำ 08-6864-4710 นางสาวสุวิมล สดสะอาด รายละเอียด
45 หอพักกรชนก 08-8549-5197, 08-9844-4533, 08-1947-6093 คุณแพร รายละเอียด
46 หอพักหญิงกัญญ์วรา 08-33587557, 08-7236-8374, 08-3661-8308 คุณอภิญญา, คุณวรรธนะ, คุณยายมะลิ รายละเอียด
47 หอพักหญิงวชิราพร 08-1872-0171 คุณวชิราพร ชมชายผล รายละเอียด
48 หอพักวรัทพร 08-1977-8190 อ.สุรีย์ภรณ์ รายละเอียด
49 หอพักเศรษศิริ 09-0465-6194 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
50 หอพักบ้านเพ็ญศิริ 08-6895-2983, 08-6880-1945 คุณเมย์ รายละเอียด
51 หอพักบ้านเพชรตะวัน 08-3725-8032 คุณลักขณา รายละเอียด
52 หอพักเรือนร่มขวัญ 08-5642-8740, 08-5693-0820 คุณวิลาวัณย์ เคนไชยวงศ์ รายละเอียด
53 หอพักหญิงต้นอ้อ 08-7951-9383, 08-3328-2453 , 08-1997-2434 คุณอลงกรณ์ ไตรยราช (ต้น) รายละเอียด
54 หอพักหญิงใบบัว 08-7233-4754 คุณอรณิชชา นามขันธ์ รายละเอียด
55 หอพักสายัณห์ 0-4274-3518, 08-5855-0468 เอ้ รายละเอียด
56 หอพักหนึ่งนภา 0-4274-4070, 08-3454-9534 คุณแม่หน่อย รายละเอียด
57 หอพักกนกวรรณ/ชรายุทธ 08-1117-7326 คุณสมนึก ภาสร รายละเอียด
58 หอพักชายแก้วบุตรดี 0-4274-3022, 08-9577-9387 นางนุชนาถ, นางสมคิด รายละเอียด
59 หอพักชัยมุงคุณบ้านสวน 08-4953-3894 คุณติ๊ก รายละเอียด
60 หอพักสิมิลัน 08-1261-1351 คุณภานุเมศ น้อยแสงศรี รายละเอียด
61 หอพักขวัญหทัย 08-9840-9910, 0-4272-4250, 08-2104-4300 คุณแอ๋ว รายละเอียด
62 หอพักปภาวรินทร์ 08-9942-1557 นางปภาวรินทร์ ผาด่านแก้ว รายละเอียด
63 หอพักนวลจันทร์อนุสรณ์ 08-1872-1599, 08-1717-5899 คุณนวลจันทร์ รายละเอียด
64 หอพักปริญสิริ 08-1261-0676, 0-4275-1049 คุณหิรัญ รายละเอียด
65 หอพักบ้านเคียงดาว 08-6998-5558 คุณแอล รายละเอียด
66 หอพักหญิงชนิตา 08-3141-6847, 08-1708-4517, 0-4274-3115 คุณวานิช, คุณจินดา เผือดผุด รายละเอียด
67 หอพักภานุมาศเพลซ 08-1873-0402 คุณภานุมาศ รายละเอียด
68 หอพักโชคดี 08-1237-0123 คุณจักริน แสนเมือง รายละเอียด
69 หอพักชายทรัพย์ทวี 08-9569-8458, 08-9569-8459 นางนันทิยา จันทเสนา (เอ) รายละเอียด
70 หอพักปิยะวัฒน์ 08-1897-5771 คุณเเหม่ม รายละเอียด
71 หอพักรักษาพล 08-5608-4724, 08-9844-2890 ป้าอัจ รายละเอียด
72 หอพักบ้านสายฝน 08-6240-3953, 042-712270 คุณครูวรุฬนี พรหมสาขา ณ สกลนคร รายละเอียด
73 หอพักหญิงอมรรัตน์ 08-6229-3461 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
74 หอพักลักขณานุกูล 08-5744-4342 คุณภัคผกา รายละเอียด
75 หอพักชายภัทรภร 2 0-4272-4264 คุณภาวิณี รายละเอียด
76 หอพักแสงจันทร์เพ็ญ 08-9891-8056 คุณแสงจันทร์ แตงอ่อน รายละเอียด
77 หอพักหญิงผ่องใส 08-3787-7773 คุณบุญใส รายละเอียด
78 หอพักธนาธิป 2 08-1739-3133,08-1261-0207,0-4273-3850 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
79 หอพักธนาธิป 1 08-1739-3133,08-1261-0207,0-4273-3850 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
80 บ้านพักวุฒิ-สุดา 089-7118610 คุณอาวุธ รายละเอียด