ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน รายละเอียด
1 JPK แมนชั่น 0-4271-6557-9,086-8646677 น.ส.เมาธินี ดาวศิริโรจน์ รายละเอียด
2 N.A.K. แมนชั่น 0-4271-5505 (Fax), 08-1708-0655 เจ้าหน้าที่แมนชั่น รายละเอียด
3 กาญจนาแมนชั่น 08-1661-932008-7857-2674 สมชาย วนัสสกุล รายละเอียด
4 LP แมนชั่น 0-4271-7154, 0-4271-5356, 08-6630-1356 เจ้าหน้าที่แมนชั่น รายละเอียด
5 พิมาลแมนชั่น 0-4273-2160 ,08-4787-2171 คุณพิมาล รายละเอียด
6 พุฒศรีแมนชั่น 089-5739987 คุณจันทร์สวาท พุฒศรี รายละเอียด
7 เจ เอ็น แมนชั่น 087-7751336 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
8 พรรณนิดา แมนชั่น 08-4392-7777 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด