ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียด
1 สหกรณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพานฯ 0-4274-7465, 08-1768-2376, 08-6090-3409 รายละเอียด